درخواست تحویل بسته پستی

پست پیک در خدمت شهروندان گرامی

هزینه یکصدهزار ریال است  که بایستی پس از تکمیل فرم بصورت آنلاین پرداخت شود

لطفا کد پیگیری را نزد خود نگه دارید

 نام :

 نام خانوادگی :

 آدرس دقیق محل سکونت :

 کد پرسنلی :

 نوع پرداخت :

 شماره تلفن همراه :