خدمات کالا پست

هزینه یکصدهزار ریال است  که بایستی پس از تکمیل فرم بصورت آنلاین پرداخت شود

لطفا پس از تکمیل فرم به منظور پیگیریهای بعدی درخواست شماره پیگیری را نزد خود نگه دارید.

 نام :

 نام خانوادگی :

 آدرس دقیق محل سکونت :

 شماره تلفن همراه :

 شماره تلفن ثابت :

 کد پستی :

 عنوان کالا :

 وزن :